Rozdział I

POSTANOWIENIE OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie o nazwie Forum Terenów Zielonych, zwane dalej w treści statutu stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie posługuje się skrótem F.T.Z.
 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe.

§2

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Dąbrowa Górnicza.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie przy wykonywaniu swoich zadań statutowych może korzystać odpłatnie z osób trzecich.

§6

 1. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego emblematu ( znaku graficznego ), który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI

§7

Celem stowarzyszenia jest:

 1. umocnienie rozwoju demokracji lokalnej;
 2. inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na rzecz harmonijnego rozwoju;
 3. propagowanie wszelkich form promocji „ terenów zielonych ” naszego miasta;
 4. lansowanie inicjatyw społecznych;
 5. działania zmierzające do zwiększenia inicjatyw gospodarczych;
 6. inicjowanie działań, zmierzających do zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez inspirowanie działalności organów samorządu terytorialnego administracji publicznej;
 7. ochrona lokalnych tradycji kulturalnych;
 8. rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych i sportowych w środowisku;
 9. racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, ochrona krajobrazu naturalnego, upowszechnianie edukacji ekologicznej;
 10. wspomaganie rzeczowe i finansowe osób potrzebujących wsparcia.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prezentację poglądów i opinii w sprawach będących przedmiotem działalności;
 2. przygotowanie analiz i projektów stanowisk;
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej;
 4. realizację programów Unii Europejskiej;
 5. realizację programów samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
 6. wnioskowanie i promocja prawa miejscowego oraz programów lokalnych;
 7. współpraca z władzami administracyjnymi, samorządowymi, gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami o podobnym profilu działania;
 8. wydawanie biuletynów promocyjnych i materiałów szkoleniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 9. organizowanie imprez w celu osiągnięcia dochodów z przeznaczeniem na cele statutowe.

§9

Stowarzyszenie organizuje okresowe spotkania członków, zainteresowanych omówieniem problematyki wiążącej się z realizacją celów.

§10

Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, komitetom społecznym itd., zasłużonym dla celów realizowanych przez stowarzyszenie lub dla samego stowarzyszenia.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków honorowych.

§12

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która:

 1. akceptuje cele stowarzyszenia i ma zamiar uczestniczyć w jego pracach;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona prawa publicznego;
 3. złoży pisemną deklarację przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia;
 4. uiści wpisowe.
 5. §13

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. brać udział w zebraniu członków;
 2. wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia;
 3. zgłaszać wnioski, opinie, postulaty i przedstawiać propozycje dotyczące działalności;
 4. używania odznak organizacyjnych i legitymacji członkowskiej;
 5. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy stowarzyszenia;
 6. odwołania od decyzji zarządu.

§14

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów i zadań statutowych;
 2. przestrzegania postanowień regulaminu i uchwał stowarzyszenia;
 3. regularnego płacenia składek członkowskich;
 4. dbanie o dobre imię stowarzyszenia;
 5. sumiennie pełnić powierzone mu funkcje i obowiązki.

§15

Członkostwo honorowe - nadania i prawa:

 1. członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla stowarzyszenia;
 2. nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek zarządu, przez akceptację Walnego Zebrania Członków;
 3. członek honorowy posiada prawo uczestniczenia w pracach i spotkaniach kulturalno - rozrywkowych organizowanych przez stowarzyszenie, a z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków;
 4. członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§16

Zawieszenie członkostwa:

 1. członek stowarzyszenia może zawiesić swoje członkostwo z ważnych powodów;
 2. zawieszenie swojego członkostwa dokonuje na piśmie, składając wniosek do zarządu;
 3. zawieszenie powoduje wygaśnięcie mandatu członka, wygaśnięcia pełnionych funkcji oraz zawieszenia biernego i czynnego prawa wyborczego;
 4. w okresie zawieszenia nie uczestniczy się w pracach stowarzyszenia i nie płaci się składek;
 5. zawieszenie swojego członkostwa nie może być dłuższe niż 6 miesięcy, po tym terminie zarząd wykreśla członka z rejestru;
 6. na wniosek zainteresowanego z chwilą ustania zawieszenia, zarząd przywraca jego prawa.

§17

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje wskutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie;
 2. wykluczenie wskutek rażącego nie przestrzegania regulaminu, działania na szkodę stowarzyszenia;
 3. nie płacenia składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy;
 4. nie uczestniczenia w pracach stowarzyszenia;
 5. śmierci członka;
 6. prawomocnego wyroku sadowego za przestępstwa, pozbawienia prawa publicznego;
 7. pozbawienie członkostwa honorowego, w wyniku uchwały organów stowarzyszenia, które członkostwo nadały;

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA FORUM TERENÓW ZIELONYCH

§18

Organami stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

§19

 1. Kadencja zarządu stowarzyszenia trwa 3 lata, a jego powołanie i odwołanie odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków stowarzyszenia.
 2. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka zarządu stowarzyszenia w trakcie kadencji, ogłasza się wybory uzupełniające.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§20

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
  • zwyczajne;
  • sprawozdawcze;
  • nadzwyczajne.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu;
 2. wysłuchania sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności stowarzyszenia;
 3. określenie głównych kierunków merytorycznych i finansowych stowarzyszenia;
 4. uchwalenie programu działania i planu finansowego stowarzyszenia;
 5. uchwalenie statutu i jego zmian;
 6. wybór i odwołanie zarządu oraz przewodniczącego;
 7. wybór i odwołanie komisji rewizyjnej;
 8. przyjmowanie uchwał i stanowisk;
 9. powoływanie komisji, zespołów i pełnomocników;
 10. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu;
 11. nadawanie członkostwa honorowego;
 12. ustalenie składek członkowskich i wpisowe;
 13. podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia;
 14. ustanowienie wyróżnień i odznak oraz ich nadawanie.

§22

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na 3 lata, a sprawozdawcze raz na rok.
 2. Zwyczajne i Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez zarząd, który powiadamia członków z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez zarząd:
 4. z własnej inicjatywy;
 5. na żądanie komisji rewizyjnej;
 6. na żądanie1/4 liczby członków.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od podjęcia inicjatywy.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§23

Zarząd składa się z:

 1. przewodniczącego;
 2. 2 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika oraz 2 - 6 członków zarządu;
 3. przewodniczący stowarzyszenia, wybierany jest przez zebranie członków bezwzględną większością głosów;
 4. posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc i są zwoływane przez prezesa;
 5. pracami zarządu kieruje i reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz przewodniczący zarządu, który jest jednocześnie prezesem stowarzyszenia;
 6. uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków zarządu. W razie równości oddanych głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zarządu lub upoważnionego prowadzącego posiedzenie zastępcę;
 7. wygaśnięcie funkcji członka zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji;
 8. na posiedzenie należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej.

§24

Do kompetencji zarządu należy:

 1. reprezentowanie interesów stowarzyszenia;
 2. realizowanie zadań i uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. zwoływanie zebrań członków stowarzyszenia;
 4. zawiadamianie sadu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu
 5. i komisji rewizyjnej;
 6. udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu;
 7. opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu oraz składanie sprawozdań;
 8. przyjmowanie i skreślanie z listy członków;
 9. przyznawanie dyplomów, nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak;
 10. rozstrzyganie sporów miedzy członkami stowarzyszenia;
 11. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

§25

Do kompetencji przewodniczącego należy:

 1. zwoływanie zebrania członków stowarzyszenia w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał, proponowanie porządku obrad, kierowanie jego pracami;
 2. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i upoważnianie innych osób do wykonywania jego kompetencji w określonym zakresie;
 3. inne kompetencje wynikające z niniejszego statutu.

 §26

Do kompetencji sekretarza należy:

 1. protokołowanie posiedzeń zarządu i zebrania członków;
 2. prowadzenie rejestru członków;
 3. przechowywanie deklaracji członkowskich i dokumentacji stowarzyszenia;
 4. przygotowywanie projektów uchwał.

§27

Do kompetencji skarbnika należy:

 1. zbieranie składek członkowskich;
 2. prowadzenie dokładnej ewidencji wpływów i wydatków;
 3. przedkładanie zarządowi, co najmniej raz w roku, sprawozdania z gospodarki finansowej stowarzyszenia.

Rozdział V

KOMISJA REWIZYJNA

§28

Komisja rewizyjna składa się z 3 członków:

 1. wybiera ze swojego grona przewodniczącego;
 2. podejmuje uchwały zwykłą większością głosów;
 3. członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu stowarzyszenia z głosem doradczym.

§29

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia i do jej zadań należy:

 1. przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek;
 2. przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczącej jego działalności;
 3. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;
 4. wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium;
 5. wygaśnięcie funkcji członka komisji rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji;
 6. komisja rewizyjna może dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce ustępujących, w liczbie nie większej niż 1/3 swojego składu.

§30

Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą:

 1. być członkami zarządu, małżonkami członków tego zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem;
 3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia.

Rozdział VI

FUNDUSZE, MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

§31

Fundusze i majątek stowarzyszenia stanowią:

 1. wpisowe i składki członkowskie;
 2. dotacje i darowizny;
 3. dochód z majątku i imprez;
 4. wpływy z działalności gospodarczej, jeżeli stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa.

§32

 1. Do zarządzania funduszami stowarzyszenia upoważniony jest zarząd stowarzyszenia.
 2. Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu stowarzyszenia prezes lub wiceprezes i skarbnik.

 §33

 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, która służy realizacji zadań statutowych

 §34

 1. Podstawą działalności finansowej są budżety, obejmujące wszystkie środki w dyspozycji stowarzyszenia.
 2. Budżet uchwala się na okres 1 roku, który kończy się 31 grudnia danego roku.

 §35

Zabrania się:

 1. udzielania jakichkolwiek pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków;
 2. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
 3. wykorzystywaniu majątku stowarzyszenia na rzecz członków oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§36

Zmianę statutu i rozwiązanie stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie Członków stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§37

 1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie stowarzyszenia może składać zarząd z własnej inicjatywy lub na zgłoszenie mu żądania, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
 2. Zawiadomienie członków stowarzyszenia o terminie Walnego Zebrania Członków, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania stowarzyszenia, powinien być dostarczony wraz z porządkiem obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§38

 1. W razie rozwiązania stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wyznacza Komisję Likwidacyjną w składzie 3 osób i określa, na jaki cel będzie przeznaczony majątek stowarzyszenia.
 2. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania Członków, decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Sąd Cywilny na wniosek organu nadzorującego.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§39

Niniejszy statut został przyjęty przez członków założycieli, którzy po zarejestrowaniu stają się automatycznie pierwszymi członkami stowarzyszenia.

§40

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.