Celem stowarzyszenia jest m.in.:

- umacnianie rozwoju demokracji lokalnej

- inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na rzecz harmonijnego rozwoju "terenów zielonych" miasta

- promocja i ochrona lokalnych tradycji

- rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych i sportowych ze szczególnym naciskiem pracy na rzecz najmłodszych obywateli

- integracja mieszkańców naszego miasta

Siedziba stowarzyszenia mieści się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Idzikowskiego 115A.

Logo stowarzyszenia zaprojektował Jana Czerw, uzyskując akceptacje członków założycieli FTZ.

Pierwszym prezesem był Arkadiusz Rybak, a od 07.11.2003r. stanowisko prezesa stowarzyszenia piastuje Jan Czerw.

 

F.T.Z. czynnie uczestniczy w życiu społecznym poprzez:

- wystąpienie z pismem do Prezydenta Miasta Jerzego Talkowskiego o usamodzielnienie Domu Kultury w Ząbkowicach - z pomocą innych grup i organizacji cel został zrealizowany,

- coroczną organizację imprez plenarnych tj. festynów "Za Uśmiech Dziecka" z udziałem Urzędu Miasta, Domu Kultury w Ząbkowicach, Centrum Sportu i Rekreacji, Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej, Świetlic Środowiskowych, Miejskiej Biblioteki Publicznej, szkół podstawowych i gimnazjalnych, OSP, KG W i innymi organizacjami społecznymi i instytucji naszego miasta, 

- organizację zabaw tanecznych "Wszystkie Dzieci Nasze Są" o charakterze charytatywnym w Tucznawie, gdzie dochód w wysokości 500,00 złotych został przekazany Szkole Podstawowej nr 23 na dofinansowanie posiłków dla dzieci 

- współpracujemy z Klubem Folklorystycznym "Sobótka" w Dąbrowie Górniczej- Okradzionów przy Towarzystwie Przyjaciół Dąbrowy Górniczej-Odrodzenie przy organizacji konkursów literackich oraz plastycznych o tematyce ochrony przeciwpożarowej, 

- z Kołem Gospodyń z Tucznawy zorganizowaliśmy "wieczorek opłatkowy z zaproszonymi władzami miasta i mieszkańcami "terenów zielonych", dzieci ze SP W Łośniu przedstawiły szopkę bożonarodzeniową. 

- w Domu Kultury w Ząbkowicach dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych wykonały przedstawienia "Jasełka 2005".

Nadal trwają rozmowy dotyczące rekonstrukcji Płyty Kamiennej poświęconej tragicznie zmarłego mjr pilota Ludwika Idzikowskiego , pomnik stoi na placu szkolnym w Tucznawie o w/w tragedii i budowniczych płyty zostało wydane opracowanie w Dąbrowskim Magazynie Historycznym przez Arkadiusza Rybaka przy współpracy Jana Czerw. 

 

26.05.2003 r. 

Stowarzyszenie,, Forum Terenów Zielonych", zostało zarejestrowane w Urzędzie Miejskim pod poz.13., przyjmując za cele swojego działania m.in.:

• inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na rzecz harmonijnego rozwoju,, terenów zielonych "miasta,

• propagowanie wszelkich form promocji,, terenów zielonych",

• lansowanie inicjatyw społecznych,

• ochronę lokalnych tradycji kulturalnych i historycznych,

• rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych i sportowych w środowisku,

• racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, ochronę krajobrazu naturalnego, upowszechnianie edukacji ekologicznej 

 

27.10.2003 

Przekazano na ręce Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Pana Jerzego Talkowskiego pismo o usamodzielnieniu Domu Kultury w Ząbkowicach.

 

21.11.2003

Wybór przewodniczącego oraz wybory uzupełniające zarząd stowarzyszenia F.T.Z.

Jan Czerw - prezes

Waldemar Śliwa - z-ca 

Wiktor Suchy - z -ca

 

 

Sprawozdanie Stowarzyszenia "Forum Terenów Zielonych" za rok 2003 w dniu 28.03.2004r. 

 

Działalność nasza rozpoczęła się dzięki grupie inicjatywnej na początku roku 2003, w której byli Ewa Gronkowska, Tadeusz Cuber. Zaproszeni zostali do prac i udziału w stowarzyszeniu następujące osoby:

Kozicki Zdzisław, 

Kulej Gerard,

Kociubińska Cecylia, 

Rybak Arkadiusz, 

Klimczyk Barbara, 

Suchy Wiktor,

Czerw Jan,

Koziak Halina

- byli oni jednocześnie założycielami Stowarzyszenia w maju 2003r.

Statut opracowała Ewa Gronkowska, Logo jak i nazwę ("Forum Terenów Zielonych") Jan Czerw, w/w opracowania zostały przyjęte przez członków założycieli z małymi zmianami. Pierwszy wybrany zarząd stowarzyszenia stanowili: 

Przewodniczący - Rybak Arkadiusz

Sekretarz - Gronkowska Ewa 

Skarbnik - Cuber Tadeusz